Analiza prawna systemów MCR Clinic

Analiza prawna – stan faktyczny i założenia funkcjonowania

Założenia funkcjonowania systemów bazowych MCR Clinic: eSource Manager i eSource Viewer były testowane w uniwersyteckich szpitalach klinicznych we współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi.

Narzędzie eSource Manager przeznaczone było dla ośrodka do kompleksowego i efektywnego zarządzania oraz kontraktowania badań klinicznych prowadzonych przez ośrodek. Z kolei eSource Viewer był stworzony dla sponsorów oraz firm CRO do monitorowania badania klinicznego poprzez zapewnienie monitorom zdalnego dostępu do EDM uczestników badania.

Systemy te pracowały w oparciu o:

 • należącą do MCR Clinic bazę danych, składającą się z danych wprowadzanych bezpośrednio przez użytkowników eSource Manager (dane osobowe, stanowiska, funkcje osób prowadzących badania w ośrodkach, informacje o umowach zawieranych w ramach badań)
 • danych pochodzących z elektronicznej bazy danych ośrodka (HIS), 
 • danych z dokumentacji medycznej pacjentów, których dane osobowe były zanonimizowane i którzy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu klinicznym.

Zanonimizowane dane pacjentów pochodzące z bazy HIS ośrodka, który podpisał umowę na korzystanie z systemu eSource Manager oraz eSource Viewer, były importowane do ich bazy danych z wykorzystaniem pośredniej warstwy integrującej zainstalowanej przy HIS. 

Umowy podpisane przez MCR Clinic z dostawcą HIS danego ośrodka

Umowy podpisane przez MCR Clinic z dostawcą HIS danego ośrodka były zawarte w przedmiocie: 

 • przepływu danych eksportowanych z HIS do bazy danych eSource Manager i eSource Viewer, w tym ich właściwą anonimizację przed zaimportowaniem do bazy danych obydwu systemów,
 • udostępnienia danych z HIS oraz umowy z ośrodkiem, 
 • udostępnienia ośrodkowi systemu eSource Manager i eSource Viewer, 
 • udzielenia dostępu do bazy HIS i stworzenia pośredniej warstwy integrującej przy HIS a także umowy podpisane pomiędzy dostawcą HIS a ośrodkiem. 

Umowy te zawierały postanowienia zabezpieczające właściwy przepływ danych eksportowanych z HIS do bazy danych eSource Manager i eSource Viewer, w tym ich właściwą anonimizację przed zaimportowaniem do bazy danych obydwu systemów.

Użytkownicy eSource Manager i eSource Viewer korzystali z zaimportowanych danych bez możliwości bezpośredniego dostępu do HIS i jedynie w zakresie przyznanego im dostępu, np. monitor danego badania miał dostęp tylko do dokumentacji pacjentów biorących udział w tym badaniu.

Umowy w przedmiocie udostępnienia systemów informatycznych

Umowy w przedmiocie udostępnienia systemów informatycznych zawierane przez Monitor CR z ośrodkami oraz sponsorami zawierały postanowienia, na mocy których Monitor CR otrzymał uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w badanie (zespół badawczy, personel pomocniczy, monitorzy), których dane były przekazywane do bazy danych eSource Manager i eSource Viewer.

Wynik analizy prawnej

Przedstawiony stan faktyczny został poddany analizie prawnej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji z zakresu badań klinicznych, ochrony danych osobowych oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.

W wyniku analizy stwierdzono, że zarówno eSource Manager i eSource Viewer oraz założenia ich funkcjonowania są zgodne z obowiązującym prawem, w tym:

 • Systemy eSource Manager i eSource Viewer nie naruszały obowiązujących przepisów prawa oraz standardów prowadzenia badań klinicznych, gdyż nie miały na celu zastąpienia w pełni tradycyjnej formy monitorowania badań klinicznych, a stanowiły jej uzupełnienie. 
 • Poprawiły standardy (m.in. rzeczywista anonimizację danych osobowych pacjenta na potrzeby monitorowania badania) i efektywność procesu monitorowania oraz zarządzania badaniami przez ośrodki badawcze. 
 • Stwierdzono, że użytkowanie obydwu systemów zagwarantowało podstawowe zasady właściwego monitorowania badania klinicznego i zarządzania danymi, tj. ochronę praw i dobrostanu uczestników badania, zbieranie i raportowanie danych rzetelnych, pełnych i możliwych do weryfikacji na podstawie danych źródłowych oraz prowadzenie badania zgodnie z aktualnym protokołem, zasadami GCP i innymi przepisami prawa.
 • Systemy eSource Manager i eSource Viewer były zgodne z podstawowymi zasadami prowadzenia EDM, które nakazały, m.in. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą, integralność treści dokumentacji i metadanych, polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian (z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur), stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, udostępnienie dokumentacji z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych.

Powyższe wymogi były spełnione dzięki następującym funkcjonalnościom: 

 • korzystanie z systemów Monitor CR uniemożliwiały ingerencję w system teleinformatyczny szpitala przez osoby trzecie,
 •  eksport danych pacjentów z wykorzystaniem pośredniej warstwy integracyjnej (w miejsce bezpośredniej integracji bazy danych eSource Manager i eSource Viewer z systemem HIS), 
 • zapewnieniu i utrzymaniu jedynie „jednostronnej komunikacji” z systemu HIS do bazy danych systemu eSource Manager i eSource Viewer, 
 • przekazaniu do bazy danych systemów Monitor CR zanonimizowanych danych osobowych pacjentów i przekazaniu określonych danych terapeutycznych dotyczących pacjenta – a nie pełnej, kompleksowej dokumentacji – relatywnych dla jego rekrutacji do badania, czy udziału w badaniach.

eSource Manager i eSource Viewer były zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, gdyż zapewniona była anonimizacja danych osobowych pacjentów przed wprowadzeniem ich do bazy danych obydwu systemów MCR Clinic.

Pacjenci wyrażali zgodę zarówno na rekrutację i udział w badaniu, jak i przetwarzanie ich danych osobowych przez osoby mające do nich dostęp (np. przez badacza). 

Umowy z ośrodkiem i sponsorem posiadały odpowiednie zapisy, na mocy których Monitorowi CR, jako procesorowi (przetwarzającemu na zlecenie), zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych osób zaangażowanych w prowadzenie badania.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.